پرسپکتیو
ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/٢۸  کلمات کلیدی:

 

پرسپکتیو

وارد کردن یک حجم سه بعدی بر روی سطح دو بعدی را پرسپکتیو گویند.

گروه خطوط:

نوع خطوط

1.2

0.8

0.5

0.3

کاربرد

ممتد ضخیم

1.2

0.8

0.5

0.3

دوره ظاهری احجام.محل های برش

ممتد نازک

0.4

0.3

0.2

0.1

خط اندازه.رابط هاشور.نماها

خط چین

0.6

0.5

0.4

0.2

خطوط نامریی

خط نقطه نازک

0.4

0.3

0.2

0.1

خط مرکزی. تقارن.قرینه ها.آکس بندی

خط نقطه ضخیم

1.2

0.8

0.5

0.3

صفحات قاطع.متقاطع.محل برش

 

 

 

 

 

 

 

 

مقیاس:

نسبت اندازه ترسیمی  

نسبت اندازه واقعی

انواع مقیاس:

1.مقیاس عددی                                    2.مقیاس خطی

انواع ترسیمات:

1.دوبعدی:    تصاویر-ارتوگرافیک-سه نما-پلان نما مقطع

2.سه بعدی:    تصویر مجسم-پرسپکتیو

انواع پرسپکتیو: 

1.موازی(پارا لاین)

2.مرکزی:(مخروطی)

          انواع پرسپکتیو موازی:

1.قایم              2.مایل

انواع قایم:

1.ایزو متریک    2.دی متریک    3.تری متریک

انواع مایل:

1.نما ابلیک      2.پلان ابلیک

انواع نما ابلیک:

1.کاوالیر    2.جنرال    3.کابینت

 انواع پرسپکتیو مرکزی:

1.یک نقطه ای    2.دو نقطه ای    3.سه نقطه ای

 

طریقه رسم پرسپکتیو موازی:

در این نوع رسم تمامی اضلاع دو به دو با هم موازی هستند.

برای ترسیم این نوع پرسپکتیو به خط افق-طول-عرض و ارتفاع نیاز داریم که ارتفاع همیشه بر خط افق عمود است.

ترسیم ایزو متریک:

اگر تعاریف بالا با دو زاویه 30درجه رسم شود نامش ایزو متریک است.

ترسیم دی متریک:

تمامی تعاریف فوق تنها با دو زاویه 7درجه و 42 درجه.

با این تفاوت که در زاوی 42 درجه طول ضلع را نصف کرده رسم می کنیم

اما در تصویر عدد واقعی را می نویسیم.

ترسیم تری متریک:

تمامی تعاریف فوق تنها با دو زاویه 15درجه و 30 درجه.